Sản phẩm

  • Quản lý các điểm bán hàng
  • Front Office Management

    Front Office Management

    Quản lý các phát sinh theo hệ thống mã tài khoản NỢ - CÓ chặt chẽ như trong kế toán. Các khoản phải thu/đã thu được ghi chi tiết theo từng tài khoản vì vậy, luôn phần biệt được DOANH THU và TIỀN THU ĐƯỢC.

Giao diện điển hình của FO Management